DOELSTELLING EN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN


Kids Centre streeft naar een warme, veilige en gezellige omgeving voor het kind. We proberen zoveel mogelijk het kind het thuisritme aan te bieden met de wensen van de ouders rekening te houden. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plek om elkaar te ontmoeten, met elkaar te spelen, samen te eten en te slapen. Verder is het een plek om van elkaar te leren, met elkaar rekening te houden en ervaringen op te doen. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid worden en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kinderen wordt omgegaan; dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen en dat zij voldoende geïnformeerd worden.

Binnen Kids Centre wordt er gewerkt met verschillende groepen. Elk kind wordt ingedeeld in zijn eigen groep.

We hebben 2 dagopvanggroepen: “de Kruimeldiefjes” en “de Boefjes”.
Dit zijn 2 verticale groepen met kinderen van 0 t/m 4 jaar.

1 gecombineerde groep: “de Piraten”
In deze groep zitten kinderen van 0 tot 13 jaar. (einde basisschool)

En daarnaast hebben we 2 BSO groepen: “BSO Kids Centre”.
In deze groepen zitten kinderen van 4 tot 13 jaar. (einde basisschool)

- Op maandag, dinsdag, donderdag werken we met alle 5 de groepen.

- Op woensdag en vrijdag werken we met 2 groepen. “de Kruimeldiefjes” en “de Boefjes” vormen samen 1 groep. “De Piraten” is de andere groep.

Doordat we de kinderen de mogelijkheid willen bieden om ook eens op een van de andere groepen te kijken/spelen, hebben we een open-deuren beleid.
Hiermee houden we wel rekening met het kind- beroepskracht ratio.


Mentorschap
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. De ouders krijgen maximaal een week na de eerste plaatsingsdatum te horen welke mentor hun kind krijgt toegewezen.

Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders)

Schriftjes
Kids Centre werkt met schriftjes voor de kinderen van 0-2 jaar. Hierin schrijven de pedagogisch medewerkers de belevenissen van de dagen dat het kind hier komt, de ouders kunnen hier ook in schrijven over wat ze thuis beleeft hebben, als het kind een ander voedingsschema of slaapschema hebben gekregen, etc.  


U kunt de Pedagogisch beleidsplannen opvragen bij de directie, via het emailadres:
kids-centre@kids-centre.nl. Deze worden dan naar u gemaild. Of downloaden via onderstaande link.


VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSBELEID


Met ingang van 1 januari 2019 hebben wij een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Het doel van dit beleid is om kinderen, ouders en beroepskrachten een veilige en gezonde speel- en leeromgeving te bieden waarbij eventuele risico’s tot een minimum beperkt worden.

We kunnen met de plan niet alle incidenten voorkomen. Er kan altijd iets misgaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat we naast een actueel beleid ook kinderen leren om op een goede manier met risico’s om te gaan. Het zijn leermomenten die zij ook thuis kunnen toepassen.

Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle beroepskrachten zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elke teamvergadering een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid en gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijze, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

Om het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid te bewaken hebben we een coördinator die de kwaliteit op het gebied van het beleid en de uitvoering van dit beleid  controleert, bijstelt en handhaaft. De kwaliteit coördinator is: Lindsey van den Pangaard. Lindsey is een medevennoot van Kinderopvang Kids Centre. Zij is zowel op de groep als op kantoor werkzaam.

Het actuele beleid zal voor de ouders en beroepskrachten beschikbaar zijn in de map dat ter inzage ligt bij het bureau in de gang.

Mocht u aanvullingen hebben of tegen iets aan lopen dat in het beleid moet worden opgenomen, dan horen wij het graag. We staan open voor suggesties om de kinderopvang nog veiliger en gezonder te maken.
PEDAGOGISCH BELEIDSPLANNEN

  • Veiligheids en gezondheidsbeleid BSO Kids Centre, dec 2017.pdf   153k - 17 dec. 2018 05:34 door Domain Admin (v1)
  • Veiligheids en gezondheidsbeleid Kids Centre, dec 2017.pdf   168k - 17 dec. 2018 05:34 door Domain Admin (v1)
  • Pedagogisch beleidsplan Kids Centre, dec 17.pdf   164k - 17 dec. 2018 04:16 door Domain Admin (v1)
3 bestanden van pagina PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN worden weergegeven.