INSCHRIJVINGEN


De ouder kan het kind inschrijven vanaf het moment dat de ouder zwanger bent. Met de leeftijd van 8 weken kan het kind bij ons geplaatst worden. De ouder kan zijn kind inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen. De ouder geeft aan met ingang van welke datum hij zijn kind geplaatst zou willen hebben, de voorkeur van de dagen en het aantal dagen. Na ontvangst van 15 euro inschrijfgeld, ontvangt de ouder een bericht van inschrijving en wordt zijn kind op de wachtlijst geplaatst. (Restitutie van inschrijfgelden is helaas niet mogelijk)

Zodra er plaats is krijgt de ouder bericht van ons. Voordat de ouder zijn kind inschrijft kan de ouder ook altijd even bij ons langskomen om te kijken op Kids Centre. We vinden het fijn als hiervoor even een afspraak wordt gemaakt zodat we ruim de tijd voor de ouder hebben. Dit kan door een mail te sturen naar kids-centre@kids-centre.nl.

De kinderen worden geplaatst op volgorde van inschrijving. Tweede en volgende kinderen uit een gezin komen in aanmerking voor voorrangsplaatsing, mits het nieuw aangemelde kind tijdig is ingeschreven. Op het plaatsingscontract zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn op landelijk niveau overeengekomen tussen de ondernemers in de kinderopvang enerzijds en Boink (de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang) en de consumentenbond anderzijds.

Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen Kids Centre bezoeken als de omstandigheden op de stamgroep dit toelaten. Voor de inschrijving zal in een gesprek met de ouders de aard en de omvang van de aandoening, de eisen die dit aan de zorg van het kind stelt en wat het betekent voor de beroepskrachten en de andere kinderen, besproken worden. Bij plaatsing van het kind worden afspraken gemaakt met de ouders en deze worden regelmatig geëvalueerd in het belang van alle betrokkenen.

Wachtlijst
We hebben op dit moment voor een aantal dagen een wachtlijst. De snelheid van plaatsing is afhankelijk van de datum van inschrijving, de leeftijd van het kind en de gewenste dagen.

Intake/Wennen
Ongeveer twee á drie weken voor de daadwerkelijke ingangsdatum van de opvang vindt het intakegesprek plaats. Tijdens het intakegesprek wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen de ouder en Kids Centre. Behalve het feit dat de ouder geïnformeerd wordt over alle zaken die met de verzorging van zijn kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om de ouder goed te informeren over de organisatie van Kids Centre. Wat kan de ouder van Kids Centre verwachten en wat verwacht Kids Centre van de ouder? Deze vragen zullen grotendeels beantwoord zijn na het intakegesprek.

Om het kind en de ouder vertrouwd te laten raken met Kids Centre hebben wij wenmomenten, die vooraf gaan aan de uiteindelijke plaatsingsdatum. Tijdens het intakegesprek wordt besproken met de ouder hoeveel en wanneer de wenmomenten plaatsvinden. Voor het ene kind zijn meer wenmomenten nodig dan voor het andere kind. Ieder kind is uniek en heeft een aparte aanpak nodig.
De wenmomenten zullen geen hele ochtenden of middagen duren, maar maximaal 3 uurtjes. Bij de wenmomenten van de BSO, brengt de ouder zijn kind zelf naar de BSO. Wij halen geen wenkinderen uit school. Dat doen wij pas als de daadwerkelijke opvang begonnen is.

Het doel van deze wenmomenten zijn o.a.
· Dat het kind vertrouwd raakt met Kids Centre: het dagritme, de beroepskrachten, de groepsgenootjes;
· Dat de ouder vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie kan ontwikkelen met de beroepskrachten;
· Dat zaken zoals voedingsschema's, slaaprituelen en schooltijden zo goed als mogelijk, op elkaar afgestemd worden.

De tijd dat een kind in de groep verblijft, wordt in overleg met de ouder opgebouwd. De beroepskracht speelt een belangrijke rol bij het wennen van het kind. Bij een baby wordt er meestal minimaal 1 flesje gegeven en een slaapje gedaan. Zo is er ook tussentijds voldoende tijd om elkaar te leren kennen. Een kind wordt spelenderwijs bekend gemaakt met de ruimte en de regels. De groepsgenootjes spelen daar overigens vaak onbedoeld een belangrijke rol bij. Er wordt aandacht gegeven in de vorm van lichamelijk contact, rondkijken in de groep en kennis maken met andere kinderen, of juist niet als het kind wat angstig is. Aandacht betekent ook ondersteuning bieden aan het kind bij het vinden van een eigen plekje in de groep. Het kind moet zich welkom voelen. Wanneer uit het gedrag van het kind valt op te maken dat het moeilijk wennen is wordt in overleg met de ouder het wenmoment herhaald, dan wel naar andere mogelijkheden gezocht om het wennen te vergemakkelijken.

Aandachtspunten voor de wenmomenten:

- We accepteren dat een kind verdrietig kan zijn en tonen hiervoor begrip.
- We stellen in het begin weinig eisen aan het kind, zodat het kind de kans krijgt om rustig te wennen aan de omgeving, de beroepskrachten en de kinderen.
- We geven het kind de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.
- We besteden vooral in het begin extra tijd en aandacht aan het kind.
- We bieden het kind een vast dagritme aan. 
- We zorgen ervoor dat het kind zich snel thuis gaat voelen in de groep. Dit kan door bijvoorbeeld wat extra aandacht aan het kind te geven, door samen een activiteit te doen of door het kind te betrekken in het groepsproces.

Alhoewel wij het wennen dringend adviseren, kiezen sommige BSO ouders er bewust voor geen gebruik te maken van deze wenmomenten.   OPZEGTERMIJN


Als opzegtermijn geldt een maand voorafgaand aan de maand dat uw kind Kids-Centre zal verlaten. Opzeggen dient schriftelijk of via de mail te gebeuren.
(Bijvoorbeeld als u kind 1 mei bij ons weg gaat, dan dient u vóór 1 april op te zeggen of
als u kind 16 mei bij ons weg gaat, dan dient u vóór 16 april op te zeggen)

U kunt met onmiddellijke ingang opzeggen:     
- wanneer uw kind 4 jaar is geworden en daardoor de basisschool gaat bezoeken;     
- bij blijvende invaliditeit van uw kind, zodanig dat uw kind het kinderdagverblijf niet meer kan bezoeken.