KIND-VOLG-SYSTEEM

 
Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling van de kinderen die onze kinderopvang bezoeken, goed in kaart te brengen. Hiervoor maken wij gebruik van het kind-volg-systeem 'Doen, Praten en Bewegen'.
 
'Doen, Praten en Bewegen' is een compleet kind-volg-systeem voor 0-4-jarigen in de kinderopvang. Hiermee volgen en stimuleren onze beroepskrachten handig en overzichtelijk de ontwikkeling van jonge kinderen. Het is een compleet kind-volg- systeem. We volgen de ontwikkeling op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie. 
 
Observatielijsten 
Met behulp van observatielijsten volgen de beroepskrachten de ontwikkelingen van kinderen op de voet, en signaleren hiaten. De vragen gaan over concreet observeerbare gedragingen of vaardigheden: de observatielijsten geven een objectief beeld. Met de handelingssuggesties uit de handleiding stimuleren zij de ontwikkeling van de kinderen. 
 
Hoe werkt het? 
Kindvolgsysteem Doen, Praten & Bewegen bestaat uit drie verschillende observatielijsten: 
- Zo Doe Ik : sociaal emotionele ontwikkeling 
- Zo Praat Ik : spraak/taal ontwikkeling 
- Zo Beweeg Ik: motorische ontwikkeling 
 
Door gelijktijdige inzet van deze drie observatielijsten, hebben we een compleet kind-volg-systeem. Iedere beroepskracht krijgt een aantal kinderen toegewezen die hij/zij observeert gedurende de periode dat het kind in de groep zit. De observatie- lijsten worden bewaard in het kinddossier. Ouders kunnen op afspraak de observatielijsten van hun kind inzien.