PERSONEELSINFORMATIE

Kids Centre hecht grote waarde aan goed personeel. Goed in de zin van opleiding en ervaring, maar ook goed in de zin van enthousiast en gemotiveerd. Door gebruik te maken van gekwalificeerde en deskundige beroepskrachten, trachten wij kwaliteit en continuïteit te garanderen. Ouders mogen verwachten dat hun kinderen op een vakkundige en plezierige wijze worden opgevoed en verzorgd. Bij Kids Centre wordt gebruik gemaakt van de voertaal: Nederlands.

Bij Kids Centre beschikken alle beroepskrachten over een passende beroepskwalificatie zoals in de CAO- kinderopvang is opgenomen.

Ziekte en afwezigheid van de vaste beroepskrachten wordt zoveel mogelijk opgevuld door vaste invalkrachten, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met “bekende” gezichten voor de kinderen. Wij proberen voor de kinderen en de ouders zoveel mogelijk vaste en vertrouwde gezichten op de groep te hebben.

De beroepskrachten van de dag hebben dagelijks overleg over de planning van de dag. 
Minimaal 1 keer in de 6 weken hebben we met alle beroepskrachten teamvergadering. Onze vaste agendapunten zijn: dagelijkse gang van zaken, thema’s en activiteiten, pedagogische doelen, observaties, problemen, het veiligheid en gezondheidsbeleid en veranderingen.

VOG
De kinderopvang moet een gezonde en vooral veilige omgeving bieden aan opgroeiende kinderen. Daarom is voor het werken in de kinderopvang een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht, en worden vaste medewerkers in de kinderopvang sinds 1 maart 2013 continu gescreend. Bij continue screening wordt gekeken in het Justitieel Documentatie Systeem of mensen die werken of wonen op een locatie waar kinderen worden opgevangen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als er sprake is van een nieuw feit bepaalt screeningsautoriteit Justis of de betreffende persoon een nieuwe VOG moet aanvragen. Als dat het geval is geeft Justis aan de GGD (de toezichthouder voor de kinderopvang) een signaal af dat nodig wordt geacht dat deze persoon opnieuw een VOG aanvraagt. Via de werkgever wordt de persoon verzocht opnieuw een VOG aan te vragen. De houder vervolgens passende maatregelen. Terwijl de aanvraag loopt mag de betreffende persoon niet werkzaam zijn of wonen op een locatie waar kinderen worden opgevangen.

Vanaf 1 maart 2018 wordt met de invoering van het personenregister kinderopvang de bestaande continue screening in de kinderopvang verder uitgebreid, naar iedereen die in de kinderopvang werkt, woont of tijdens opvanguren structureel aanwezig is op een opvanglocatie. Wie in het register is opgenomen wordt continu gescreend. De continue screening zelf blijft onveranderd. Wilt u meer weten over het personenregister, of wie zich hiervoor moet inschrijven? https://www.duo.nl/zakelijk/kinderopvang/personenregister-kinderopvang/inschrijven.jsp

Stagiaires/BBL-beroepskrachten
Bij Kids Centre kan je naast onze beroepskrachten ook nog andere medewerkers tegen komen. Kids Centre is bevoegd om stagiaires op te leiden en te begeleiden en is aangesloten bij de SBB (de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven): een register voor erkende leerbedrijven.

Kids Centre vind het belangrijk dat stagiaires van het VMBO, helpende welzijn, SPW3 en SPW4 een kans te bieden om weloverwogen beroepskeuze te maken. Door kennisoverdracht blijft de leidster de stof paraat houden en aan de andere kant wordt de mogelijkheid geboden om eens wat extra's met de kinderen te doen. Stagiaires beginnen de eerste tijd met observeren en huishoudelijk taken. Afhankelijk van hun ervaring en de behaalde competenties krijgen ze steeds meer kleine taakjes: fles maken en geven, kind uit bed halen/naar bed brengen, eten en drinken verzorgen, kleine activiteiten verzinnen/uitvoeren en uiteindelijk mogen ze ook luiers verschonen.

Het is ook mogelijk om bij ons als BBL leerling te leren in de beroepspraktijk. Dit is een beroepskracht in opleiding die vaak al enige werkervaring heeft. Afhankelijk van hun ervaring en de behaalde competenties krijgen BBL-ers meer verantwoordelijkheid. Zij zullen echter nooit zonder gediplomeerde leidsters op de groep staan. Wel worden ze meegerekend in het kind-beroepskracht-ratio.Bij de andere opleidingen zijn de stagiaires echter boventallig.


BEROEPSKRACHT-KIND RATIO

Het beroepskracht-kind ratio bij de groepen dagopvang, bij de groepen buitenschoolse opvang en bij combi groep, wordt berekend op de volgende website:
https://1ratio.nl/bkr/#/
 

DIRECTIE

Sylvia
Na jaren lang kapster te zijn geweest, is Sylvia in september 2000 begonnen met de opleiding SPW-3 (Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3) versneld. Na haar stage een kinderdagverblijf in Kampen, heeft ze daar nog een paar jaar gewerkt. Toch bleef het kriebelen om een eigen kinderopvang te starten.
Op 4 april 2005 was het dan zover en opende ze Kids Centre. Naast het runnen van Kids Centre heeft ze zelf een groot gezin, naast 1 stiefzoon, 2 dochters en 3 zoons, heeft ze 1 geadopteerde zoon.
Naast het administratieve werk zoals de crediteurenadministratie en de personeelsadministratie, blijft het werken op de groep natuurlijk favoriet. Je komt Sylvia op woensdag en vrijdag tegen op 1 van de dagopvanggroepen en daarnaast werkt ze 1 middag op de BSO.

Joan
Joan is de oudste dochter van Sylvia en sinds maart 2017 moeder van een dochter, Kate. Tijdens haar opleiding SPW-3 is ze in januari 2008 mede-eigenaar geworden van Kids Centre. Na de opleiding SPW-3 heeft ze ook de opleiding SPW-4 gedaan. 
Joan werkt wisselende dagen op de groepen, soms op de dagopvang en soms op de BSO. Daarnaast heeft ze veel administratieve taken, ze beantwoord de meeste mails, doet de debiteurenadministratie en de personeels- en kindplanning.

Lindsey
Lindsey is de jongste dochter van Sylvia en heeft in juni 2010 haar diploma, SAW-4, Sociaal Agogisch Werker niveau 4 gehaald. Sinds dien werkt ze ook bij Kids Centre, nadat ze een aantal jaren ervaring heeft opgedaan, is ze vanaf januari 2013 als mede-eigenaar toegetreden. Lindsey heeft 1 dochter, Djaliza en 2 zoons, Nowan en Yulan. 
Lindsey werkt zowel op de groep als daarbuiten. Op dinsdag en vrijdag werkt ze op 1 van de dagopvanggroepen en 1 middag in de week werkt ze op de BSO. Daarnaast is ze 
onze pedagogisch beleidsmedewerker en coach.


PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

Iris
Iris is moeder van 2 dochters, Raven en Jordan, en komt uit Kampen. Ze heeft al jaren ervaring in de kinderopvang. Sylvia leerde haar kennen bij een ander kinderdagverblijf. In januari 2006 is ze bij Kids Centre begonnen. Ze werkt gemiddeld 3 dagen per week op 1 van de dagopvanggroepen. Je kan haar tegenkomen op de maandag, dinsdag en woensdag of donderdag.

Wilma
Wilma is moeder van 3 zonen, Len, Ids en Lucas. Na jaren lang in Ens te hebben gewoond, is ze in 2009 naar Emmeloord verhuisd. Wilma heeft eerst een aantal jaar als gastouder gewerkt, in november 2008 is ze hier bij Kids Centre begonnen als invalster voor de zwangerschapsverlof van Iris. Toen Iris weer terug kwam is ze gebleven en werkt sinds dien op de maandag, dinsdag en donderdag op de dagopvang.

Chantal
Chantal in 2006 bij Kids Centre begonnen als stagiaire, na een tussenjaar genomen te hebben, heeft ze als BBL-er bij ons haar opleiding afgerond. Sinds 2011 heeft ze een zoon, Dylan, en in 2014 is daar een dochtertje, Hayley, bijgekomen.
Ze werkt op de dagopvang:op de maandag, dinsdag en donderdag.
 
Lisanne
Lisanne is vanaf het begin van Kids Centre meerdere keren aanwezig geweest als stagiaire, maar na het behalen van haar niv. 2 en SPW-3 diploma, heeft ze in juni 2011 haar SPW-4 diploma behaald. En werkt ze nu als pedagogische medewerker bij ons. Je kunt haar voornamelijk op maandag tm vrijdag op de BSO tegenkomen. En soms op een van de andere groepen als invalkracht.

Hanneke
Tijdens de laatste zwangerschapsverlof van Lindsey is Hanneke ons team komen versterken, en is ze in onze harten gegroeid. Hanneke werkt al vele jaren in de kinderopvang en heeft veel ervaringen opgedaan als gastouder en in verschillende kinderopvangcentrums. 1 dag in de week geniet ze van haar eigen kleinkinderen. Daarnaast werkt ze bij ons op dinsdag op de BSO en op donderdag en vrijdag op de dagopvang.