UITWISSELING VAN INFORMATIE

Het schriftje
Van ieder kind van 0-2 jaar worden belangrijke, leuke en spannende dingen zowel door de ouders als pedagogische medewerkers beschreven in een boekje dat met het kind mee reist tussen thuis en kinderdagverblijf. Op deze manier komt de informatie gegarandeerd over. Bij het brengen en halen is het voor de pedagogische medewerkers soms te druk om alle ouders uitgebreid te woord te staan. De ouders hebben vaak haast omdat, thuis nog een heel programma wacht van koken, eten, kind in bad en kind naar bed. Een leuke bijkomstigheid is dat het schriftje later een herinnering is aan de vroege kinderjaren. Bij kinderen van 0-1 jaar proberen we iedere dag een stukje te schrijven. Bij kinderen van 1-2 jaar schrijven we minimaal 1 keer in de week / per 2 weken.

Internet en e-mail
Kids Centre heeft een internetsite. Op deze site staat algemene informatie en verschijnt de nieuwsbrief digitaal. Ouders kunnen ook via een e-mail kids-centre@kids-centre.nl vragen stellen en suggesties doen.

Oudergesprekken dagopvang en BSO
Één keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een oudergesprek, we bespreken dan de vorderingen en eventuele ontwikkelingsachterstanden. Indien de ouder daar behoefte aan heeft, kan deze ook zelf een gesprek met de mentor aanvragen. Wanneer we van mening zijn dat een kind meer gestimuleerd kan worden op het gebied van lichamelijk, sociale of cognitieve ontwikkeling, worden de ouders extra uitgenodigd voor een oudergesprek. Met de toestemming van ouders kan er dan een plan van aanpak worden gemaakt en eventueel uitgevoerd.
Tijdens het proces van het plan van aanpak zal er met de ouders intensief worden samengewerkt. Mocht het plan geen resultaat opleveren adviseren wij de ouders contact op te nemen met de huisarts, het consultatiebureau, de GGD, de basisschool, de logopedie en/of de fysiotherapeut.

Algemene ouderavond
De directie en de oudercommissie van Kids Centre organiseren 1 keer per jaar een ouderavond. De inhoud van deze ouderavond wordt ingevuld in overleg met de oudercommissie. Afhankelijk van het doel van de ouderavond kan een bepaald thema of activiteit plaatsvinden. Ook kan er een gastspreker uitgenodigd worden.

Nieuwsbrief
Een pedagogische medewerker en een lid van de oudercommissie vormen samen de redactie van het informatieve blad. Dit blad bevat vaste en actuele zaken over Kids Centre.