ZIEKTE EN EVENTUELE ONGEVALLEN

Ten minste een op de twee pedagogische medewerkers is in bezit van een geldig EHBO-diploma en weet hoe te handelen in geval van nood. Twwe keer per jaar wordt er een bijscholingscursus gevolgd.

Wanneer een kind ziek is en niet naar Kids Centre komt, 
graag voor 9.00 uur de pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte stellen.

Kids Centre waarborgt de gezondheid van alle kinderen, vandaar dat sommige besmettelijke ziektes niet toegelaten worden op Kids Centre. 

Kids Centre heeft een duidelijk protocol over hoe om te gaan met zieke kinderen in ons kinderdagverblijf. Dit protocol is mede gebasseerd op regels en adviezen vanuit de GGD. Ons uitgangspunt is dat zieke kinderen zich het prettigst voelen in hun veilige thuisomgeving. Bij ziekte zullen onze medewerkers altijd contact opnemen met u als ouder/verzorger. 
Het protocol 'Ziek in het kinderdagverblijf' kunt u lezen en downloaden via deze website of inzien bij de directie. 
Er zijn meerdere aspecten die meetellen om te beoordelen of een kind naar het kinderdagverblijf kan komen of dat een kind moet worden ophalen van het kinderdagverblijf. 
 
1. De gezondheid van uw kind. 
Als een kind zich niet goed voelt, verdient hij extra zorg en aandacht, die op het kinderdagverblijf in een groep vaak moeilijk te bieden is. Als het kind zich echter zo vervelend voelt dat het medische hulp nodig heeft of beter af is als het in nabijheid van de ouders is, wordt de ouder verzocht zijn of haar kind op te halen. De pedagogisch mederwerkers zijn bijvoorbeeld niet in staat een zieke kind langdurig op schoot te houden, terwijl het daar wel behoefte aan heeft. Bovendien heeft een een ziek kind vaak meer behoefte aan rust. 
2. De kans op besmetting voor andere kinderen en medewerkers.
Als een kind ziek is, dan is het belangrijk na te gaan of de gezondheid van de andere kinderen hierdoor in gevaar komt. Als de ziekte besmettelijk is dan kan de gezondheid van de andere kinderen in gevaar komen en kan het zo zijn dat het kind het kinderdagverblijf tijdelijk niet mag bezoeken. Bij veel ziekten is de fase van besmettelijkheid echter al voorbij op het moment dat het kind zich ziek gaat voelen. In veel gevallen kan het kind dan wel naar ons kinderdagverblijf komen, maar worden de ouders van de andere kinderen geïnformeerd over de heersende ziekte. 

Weet u niet of u uw kind kunt komen brengen? Belt u dan eerst naar Kids Centre. 
 
In noodsituaties worden de ouders zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht. Bij eventuele noodzakelijk behandelingen door een arts, dienen de ouders zelf aanwezig te zijn. In levensbedreigende situaties wordt uiteraard onmiddellijk de huisarts gewaarschuwd of naar het ziekenhuis in Emmeloord gegaan.  
Ċ
Domain Admin,
27 jan. 2015 08:15
Ċ
Domain Admin,
15 apr. 2012 09:59