top of page
Kid spelen met Bubble

KLACHTENCOMMISSIE

Wij vinden het heel belangrijk dat u uw wensen en opmerkingen maar ook uw klachten kenbaar maakt aan de groepsleiding en/of de directie.

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, zich nog een keer voordoet of als u verwacht dat het intern indienen van een klacht niet tot een oplossing zal leiden, kan u van de klachtenprocedure gebruik maken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de interne klachtencommissie en de Geschillencommissie Kinderopvang. 

 

De klachtenregeling is bedoeld voor de behandeling van klachten over Kids Centre of over gedragingen tijdens werktijd van de voor Kids Centre werkzame personen, tegenover jeugdigen of hun ouders, stief-, pleegouders en voogden. 

 

Een klacht kan worden ingediend door de direct bij de gedraging betrokken jeugdige, zijn ouders,  stief-, pleegouders en voogd. De interne klachtencommissie bestaat uit 3 personen. 

U (ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger) dient de klacht schriftelijk in te dienen. Uw klacht kunt u mailen naar interneklachtencommissie@live.nl 


Uw klacht dient de volgende gegevens te bevatten: datum, naam en adres van de klager, de naam van degene over wie geklaagd wordt en een duidelijke omschrijving van de klacht. 

 

Na ontvangst van de klacht krijgt klager binnen 5 werkdagen schriftelijk bericht van ontvangst toegezonden, tezamen met een exemplaar van de klachtenregeling. Hierin is het vervolg van de procedure opgenomen. 

Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u schriftelijk opvragen op één van de bovenstaande adressen.  

 

Aan het eind van het jaar, dat loopt van januari tot december, wordt er in een openbaar jaarverslag de aard en de aantallen van de klachten vermeld. Indien u zich niet tot de interne klachtencommissie wilt wenden, kunt u uw brief sturen naar: 

 

Geschillencommissie Kinderopvang 

Bordewijklaan 46, Postbus 90 6002

2509 LP Den Haag  

bottom of page