top of page
Kid spelen met Bubble

PEDAGOGISCH BELEID
 

Kinderen hebben van natuur de drang om zich te ontwikkelen. Zij doen dit op hun eigen manier, in hun eigen tempo en maken gebruik van hun eigen karakter en talenten. De meeste kinderen doorlopen daarbij een aantal herkenbare fases. Maar soms slaat een kind een stapje over of laat een volgende fase wat langer op zich wachten.

Voor zowel de allerkleinsten als de grotere kinderen is spelen de manier om grip te krijgen op de omgeving, Daarom is het zo belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om te onderzoeken en te spelen. Het is hun manier om de wereld te verkennen. Bij de jongste kinderen staat spelend leren centraal. Ook voor oudere kinderen blijft spelenderwijs leren

een ideale manier om zich te ontplooien en te vormen.

De beroepskrachten begeleiden het kind in die verschillende fases. Het is niet onze bedoeling een kind op een ‘gewenst’ niveau te brengen. Elk kind heeft een eigen, unieke ontwikkeling en die respecteren wij. Onze begeleiding wordt voor het grootste deel bepaald door de individuele behoefte van het kind. Elk kind wordt dan ook individueel begeleid.

Wij bieden het kind een warme, liefdevolle en veilige omgeving aan waarin het kind zich thuis voelt en zichzelf optimaal kan ontwikkelen. Wij proberen zoveel mogelijk het ritme van het kind te volgen en met de wensen van de ouder rekening te houden. Het kind kan zich bij Kids Centre in een groep met kinderen van diverse leeftijden enerzijds optrekken aan andere kinderen, maar anderzijds ook leren rekening te houden met jongere kinderen. Persoonlijke aandacht, rust en stabiliteit vinden wij heel belangrijk. Net als samen plezier maken. Onze beroepskrachten kijken en luisteren naar wat kinderen leuk vinden en nodig hebben en spelen daarop in. Zo kunnen kinderen zich zorgeloos ontwikkelen.

Kinderen die een kinderopvang bezoeken krijgen te maken met twee opvoedomgevingen: thuis en de kinderopvang. Het is daarom voor ouders van belang om te weten wat er op Kids Centre gebeurt, welke pedagogische uitgangspunten er worden gehanteerd en waarom er bepaalde regels gelden. Het beleidsplan geeft u tevens meer informatie over de dagelijkse gang van zaken op de kinderopvang.

Voor beroepskrachten is het pedagogisch beleid een richtlijn zodat zij weten wat er van hen wordt verwacht. Het geeft de beroepskrachten richting, inspiratie en houvast bij het pedagogisch handelen op de groep, waardoor de kwaliteitsbewustheid wordt bevorderd. Ook is dit plan voor nieuwe medewerkers en stagiaires een belangrijk uitgangspunt. Om het pedagogisch beleid actief te houden binnen het team bespreken we de onderwerpen uit dit pedagogisch beleidsplan tijdens de teamvergaderingen.

 

Mentorschap
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. De mentor is een van de vaste gezichten van het kind, maar naast de mentor heeft het kind natuurlijk ook andere beroepskrachten om zich heen. Dat betekent dan ook dat ouders ook contact hebben met de andere beroepskrachten van de groep. In de BSO is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind, maar hoeft de mentor niet altijd aanwezig te zijn. Één keer per jaar of bij bijzonderheden worden de ouders door de mentor uitgenodigd voor een oudergesprek. Indien de ouder daar behoefte aan heeft, kan deze ook zelf een gesprek met de mentor aanvragen.

Aan elke 0-jarige worden 2 vaste beroepskrachten toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal 1 van deze 2 beroepskrachten aanwezig. Naast het “vaste gezicht” kunnen andere beroepskrachten worden ingezet. Voor kinderen met een flexibel contract geldt deze “vaste-gezichten-eis” niet.

NB: Tijdens verlof of ziekte van een van de vaste gezichten is het niet altijd mogelijk om het andere vaste gezicht in te zetten op de groep. Noodgedwongen wordt dan een andere beroepskracht ingezet die bekend is met de groep.
 

De ouder en bij de BSO ook het kind, krijgt maximaal 2 weken na de eerste plaatsingsdatum te horen welke mentor en/of vaste beroepskrachten het kind krijgt toegewezen. De mentor staat ook vermeldt in de ouderapp.
Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders)


Schriftjes
Kids Centre werkt met schriftjes voor de kinderen van 0-1 jaar. Hierin schrijven de pedagogisch medewerkers de belevenissen van de dagen dat het kind hier komt, de ouders kunnen hier ook in schrijven over wat ze thuis beleeft hebben, als het kind een ander voedingsschema of slaapschema hebben gekregen, etc.  

Jonge schilder

Persoonlijke aandacht, rust en stabiliteit vinden wij heel belangrijk.

VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSBELEID

Met ingang van 1 januari 2019 hebben wij een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Het doel van dit beleid is om kinderen, ouders en beroepskrachten een veilige en gezonde speel- en leeromgeving te bieden waarbij eventuele risico’s tot een minimum beperkt worden.

We kunnen met de plan niet alle incidenten voorkomen. Er kan altijd iets misgaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat we naast een actueel beleid ook kinderen leren om op een goede manier met risico’s om te gaan. Het zijn leermomenten die zij ook thuis kunnen toepassen.

Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle beroepskrachten zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elke teamvergadering een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid en gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijze, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

Om het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid te bewaken hebben we een coördinator die de kwaliteit op het gebied van het beleid en de uitvoering van dit beleid  controleert, bijstelt en handhaaft. Het actuele beleid zal voor de ouders en beroepskrachten te downloaden te zijn op deze website.

Mocht u aanvullingen hebben of tegen iets aan lopen dat in het beleid moet worden opgenomen, dan horen wij het graag. We staan open voor suggesties om de kinderopvang nog veiliger en gezonder te maken.

Hieronder vindt u het recente beleidsplan en veiligheidsplan van Kids Centre. Klik op de knop hieronder om daar naartoe te gaan.

bottom of page