top of page
Kid spelen met Bubble

WERKWIJZE

De ouder kan het kind inschrijven vanaf het moment dat de ouder zwanger is. Met de leeftijd van 10 weken kan het kind bij ons geplaatst worden. De ouder kan zijn kind inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen. De ouder geeft aan met ingang van welke datum hij zijn kind geplaatst zou willen hebben, de voorkeur van de dagen en het aantal dagen. Na ontvangst van 15 euro inschrijfgeld, ontvangt de ouder een bericht van inschrijving en wordt zijn kind op de wachtlijst geplaatst. (Restitutie van inschrijfgelden is helaas niet mogelijk)

Zodra er plaats is krijgt de ouder bericht van ons. Voordat de ouder zijn kind inschrijft kan de ouder ook altijd even bij ons langskomen om te kijken op Kids Centre. We vinden het fijn als hiervoor even een afspraak wordt gemaakt zodat we ruim de tijd voor de ouder hebben. Dit kan door een mail te sturen naar ouderappkc@gmail.com

De kinderen worden geplaatst op volgorde van inschrijving. Tweede en volgende kinderen uit een gezin komen in aanmerking voor voorrangsplaatsing, mits het nieuw aangemelde kind tijdig is ingeschreven.

Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen Kids Centre bezoeken als de omstandigheden op de stamgroep dit toelaten. Voor de inschrijving zal in een gesprek met de ouders de aard en de omvang van de aandoening, de eisen die dit aan de zorg van het kind stelt en wat het betekent voor de beroepskrachten en de andere kinderen, besproken worden. Bij plaatsing van het kind worden afspraken gemaakt met de ouders en deze worden regelmatig geëvalueerd in het belang van alle betrokkenen.

Wachtlijst
We hebben op dit moment voor een aantal dagen een wachtlijst. De snelheid van plaatsing is afhankelijk van de datum van inschrijving, de leeftijd van het kind en de gewenste dagen.

Art Fun

PRIVACY REGELEMENT

Kids Centre houdt, om u en uw kind zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van uw persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagrecht in deze gegevens. Kids Centre zal niet meer gegevens opslaan of bewaren dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan welke nodig zijn voor een doelmatige kinderopvang.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op het plaatsingscontract zijn de Algemene voorwaarden voor kinderopvang van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn op landelijk niveau overeengekomen tussen de ondernemers in de kinderopvang enerzijds en Boink (de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang) en de consumentenbond anderzijds. 

Onze Algemene voorwaarden kunt u downloaden via onderstaande knop.

OPZEGTERMIJN

Als opzegtermijn geldt een maand voorafgaand aan de maand dat uw kind Kids-Centre zal verlaten. Opzeggen dient schriftelijk of via de mail te gebeuren.
(Bijvoorbeeld als u kind 1 mei bij ons weg gaat, dan dient u vóór 1 april op te zegge
n of
als u kind 16 mei bij ons weg gaat,
dan dient u vóór 16 april op te zeggen)


U kunt met onmiddellijke ingang opzeggen:     

- wanneer uw kind 4 jaar is geworden en daardoor de basisschool gaat bezoeken;     

- bij blijvende invaliditeit van uw kind, zodanig dat uw kind het kinderdagverblijf niet meer kan bezoeken.
 
 

bottom of page